Immagine & Poesia

“Manifesto” of IMMAGINE & POESIA (Albanian, Dutch, Croatian, Greek)

https://immaginepoesia.jimdofree.com/

Albanian

Teatri Alfa – Torino

9 Nëntor, 2007

PAMJET dhe POEZIA

Lëvizje Artistike – Letrare

Manifesti

  • Kultura – nëpërmjet POEZISË dhe ARTIT – duhet të jetë ushqimi shpirtëror i gjeneratave të reja.
  • Poezia dhe Arti Figurativ shpiejn deri te momenti i FRYTSHMËRISË së NDËRMJEME.
  • Çdo formë e shprehjes mund të frymëzoj të tjerët: qëllimi i ynë është INTEGRIMI i tyre.
  • Nga integrimi i POEZISË dhe ARTIT FIGURATIV të inkurajuar reciprokisht mund të origjinoj një formë e re e artit, e pasur dhe më komplete.
  • Lëvizja është e hapur për artistët dhe shkrimtarët me prejardhje të ndryshme kulturore dhe gjeorgrafike.
  • INTER-AKSIONI i këtyre artistëve dhe shkrimtarëve mund të rris mirëkuptimin dhe respektin e të tjerëve.
  • Ne jemi në favour të bashkëpunimit i cili mund të arrihet nëpërmes MEDIAVE TRADICIONALE ose nëpërmjet INTERNETIT.
  • TEKNOLOGJITË E REJA do të jenë preferim në shkëmbim të ideve kreative.
  • Ne dëshirojmë të luftojmë apatinë, banalitetin, cektësinë dhe të përkrahim aktivitetin, imagjinatën, origjinalitetin dhe hulumtimin.
  • Lëvizja PAMJET DHE POEZIA është e hapur për zhvillimet e mëtejme dhe është lidhje me format tjera të artit dhe disciplinat.

Anëtarët e Kartës:

AERONWY THOMAS, poet dhe shkrimtar

GIANPIERO ACTIS, piktorë – SILVANA GATTI, piktore

SANDRINA PIRAS, poet –  LIDIA CHIARELLI, koordinator

Kritik Arti: MARY GORGY, Long Island, N.Y; ENZO PAPA

Fotograf: CESARE DELLAFIORE

Producent Ekzekutiv: LIDIA CHIARELLI

________________

Dutch

ALFA Teatro – TORINO
De 9 november 2007
Beeld & Poëzie
Artistiek – literaire beweging
Het Manifest


1. Cultuur -door middel van poëzie en kunst- moet voedsel voor de geest van de nieuwe generaties worden.
2. Poëzie en figuratieve kunst leiden tot kruisbestuiving
3. Elke vorm van expressie kan anderen inspireren: ons doel is de integratie
4. Door de integratie van poëzie en beeldende kunst, beide gestimuleerd, kan een NIEUWE, rijke en volledige vorm van kunst ontstaan
5. De beweging staat open voor kunstenaars en schrijvers uit verschillende geografische gebieden en culturele achtergronden
6. De interactie tussen deze kunstenaars en schrijvers kan het inzicht en het respect van de anderen verbeteren.
7. Wij zijn voorstander van een samenwerking die kan plaatsvinden via de traditionele media of via het internet.
8. Nieuwe technologieën zullen worden toegepast in de uitwisseling van creatieve ideeën.
9. We willen apathie, banaliteit en oppervlakkigheid bestrijden en fantasievolle, originele en onderzoekende activiteiten ondersteunen.
10. De beweging Beeld & Poëzie staat open voor verdere ontwikkelingen en banden met andere disciplines en kunstvormen.
Handvest Leden:
AERONWY THOMAS, dichter en schrijver
Gianpiero Actis, schilder – Silvana Gatti, schilder
Sandrina PIRAS, dichter – LIDIA Chiarelli, coördinator
Art Critics: Mary GORGY, Long Island, NY; ENZO PAPA
Fotografen: Cesare DELLAFIORE
Uitvoerend producenten: Lidia Chiarelli

_____________________________

Croatian

ALFA TEATRO – Torino

9. studeni 2007.

SLIKE & POEZIJA

Umjetničko – književni pokret

MANIFEST

1. KULTURA, kroz POEZIJU i UMJETNOST, mora biti hrana za duh novih generacija

2. Poezija i figurativne umjetnosti dovode do trenutaka UNAKRSNOG OPLOĐIVANJA

3. Svaki oblik izražavanja može inspirirati druge; naš cilj je njihova INTEGRACIJA

4. Kroz integraciju POEZIJE i FIGURATIVNE UMJETNOSTI, koje se obostrano potiču, MOŽE NASTATI NOVI, BOGAT I POTPUNI OBLIK UMJETNOSTI

5. Pokret je otvoren za umjetnike i pisce koji dolaze iz različitih zemljopisnih područja i koji su različitog kulturnog nasljeđa

6. INTERAKCIJA takvih umjetnika i pisaca može poboljšati razumijevanje i poštivanje drugih

7. Zalažemo se u korist suradnje koja se može odvijati putem TRADICIONALNIH MEDIJA ili putem INTERNETA

8. NOVE TEHNOLOGIJE će se preferirati u razmjeni kreativnih ideja

9. Želimo se boriti protiv apatije, banalnosti, površnosti i za podršku aktivnosti, mašti, originalnosti i istraživanju

10. Pokret SLIKE & POEZIJA je otvoren za daljnji razvoj i veze s drugim disciplinama i oblicima umjetnosti.

Potpisnici povelje:

AERONWY THOMAS, pjesnik i pisac

GIANPIERO ACTIS, slikar – SILVANA GATTI, slikarica

SANDRINA PIRAS, pjesnikinja – LIDIA CHIARELLI, koordinator

Likovni kritičari: MARY GORGY, Long Island, NY; ENZO PAPA

Fotografi: CESARE DELLAFIORE

Izvršni producenti: LIDIA CHIARELLI –

______________________

Greek

1-Πολιτισμός διαμέσου της Ποίησης και της Τέχνης,πρέπει να αποτελέσει την τροφή του πνεύματος για τις νεότερες γενιές.
2-Η ποίηση και οι παραστατικές τέχνες μπορεί να οδηγήσουν τους δημιουργούς σε πνευματική αλληλογονιμοποίηση.
3-Κάθε φόρμα έκφρασης μπορεί να εμπνεύσει τους άλλους,στόχος μας είναι αυτή η αλληλεπίδραση.
4-Από την αλληλεπίδραση της ποίησης και των  εικαστικών τεχνών μία νέα πλούσια και ολοκληρωμένη φόρμα τέχνης είναι δυνατόν να προκύψει.
5-Το κίνημα αυτό είναι ανοιχτό σε καλλιτέχνες και συγγραφείς προερχόμενους από διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους και πολιτιστικό υπόβαθρο.
6-Η αλληλεπίδραση αυτών των καλλιτεχνών και των συγγραφέων μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση και τον σεβασμό προς τους άλλους.
7-Είμαστε θετικοί σε μια συνεργασία που μπορεί να συντελεστεί μέσα από τα παραδοσιακά μέσα η από το internet.
8-Οι νέες τεχνολογίες θα προτιμούνται για την ανταλλαγή των δημιουργικών ιδεών.
9-Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την απάθεια,την επιφανειακότητα και να υποστηρίξουμε τη δράση,την φαντασία,την πρωτοτυπία και την έρευνα.
10-Το κίνημα Μορφές και Ποίηση είναι ανοιχτό για περαιτέρω ανάπτυξη και συνδέσμους με άλλες δυνατότητες  και είδη τέχνης.