Immagine & Poesia

“Manifesto” of IMMAGINE&POESIA (Finnish, Russian, Latvian, Turkish)

https://immaginepoesia.jimdofree.com/

Finnish

ALFA TEATRO – TORINO

November 9  2007

IMAGE&POETRY

TAITEELLIS-KIRJALLINEN LIIKE

MANIFESTI

 1. Kulttuuri antaa runouden ja taiteen kautta hengenravintoa uusille sukupolville.
 2. Runous ja figuratiivinen taide ovat vuorovaikutuksessa keskenään.
 3. Jokainen ilmaisumuoto inspiroi muita ilmaisumuotoja: tavoitteenamme on niiden yhdistyminen.
 4. Runouden ja figuratiivisen taiteen yhdistyminen edesauttaa vastavuoroisesti uuden, rikkaan ja täydellisen taidemuodon syntymistä.
 5. Liike on avoin erilaisten kulttuuritaustojen ja maantieteellisten alueiden taiteilijoille ja kirjailijoille.
 6. Taiteilijoiden ja kirjailijoiden vuorovaikutus parantaa keskinäistä ymmärtämystä ja voi lisätä toisten kunnioitusta.
 7. Me kannatamme yhteistyötä, joka tapahtuu joko perinteisen median kautta tai Internetin välityksellä
 8. Luovien ideoiden vaihdossa suosimme uusia teknologioita.
 9. Haluamme taistella apatiaa, banaalisuutta sekä pinnallisuutta vastaan tukemalla aktiivisuutta, mielikuvitusta, omaperäisyyttä sekä tutkimusta.
 10. IMAGES & POETRY – liike on avoin tulevalle kehitykselle ja liittyy yhteen muiden taidemuotojen ja tieteenalojen kanssa

_______________________________

Russian

АЛЬФА-ТЕАТР, ТУРИН
9 ноября 2007 г.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ПОЭЗИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ
МАНИФЕСТ


1. КУЛЬТУРА – посредством ПОЭЗИИ и ИСКУССТВА должна стать духовной пищей для новых поколений.
2. Поэзия  и изобразительное искусство ВЗАИМНО ОБОГАЩАЮТ друг друга.
3.Любая форма выражения может воздействовать на другие формы, наша цель – ВОССОЕДИНЕНИЕ ИХ.
4. Объединение ПОЭЗИИ и ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, при взаимной поддержке,способно создать
    НОВУЮ ПЛОДОТВОРНУЮ И СОВЕРШЕННУЮ ФОРМУ ИСКУССТВА.
5. Наше движение открыто для художников и литераторов из самых разных регионов планеты и различных культурных
    традиций.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ этих художников и литераторов способствовать всеобщему пониманию и уважению.
7. Мы выступаем за сотрудничество, которое может осуществляться и через ТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ,
    и через ИНТЕРНЕТ.
8. В обмене креативными идеями  более предпочтительными будут НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
9. Мы стремимся преодолеть апатию, банальность, поверхностность и поддержать активность, воображение, самобытность
    и поиск.
10.Движение ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО и ПОЭЗИЯ открыто для дальнейших инициатив и контактов с другими 
    направлениями иформами искусства.
    

Основатели:
ЭРОНВИ ТОМАС, поэт и прозаик
ДЖАНПЬЕРО АКТИС, художник, СИЛЬВАНА ГАТТИ, художник,
САНДРИНА ПИРАС, поэт, ЛИДИЯ КЬЯРЕЛЛИ, координатор,
искусствовед ЭНЦО ПАПА,
фотографы  ЧЕЗАРЕ ДЕЛЛАФЬОРЕ,
исполнительные продюсеры: ЛИДИЯ КЬЯРЕЛЛИ .

_______________________________________

Latvian

Latvian Manifesto

 • -Kultūra caur poēsiju un mākslu var būt kā ēdiens priekš jauno paaudžu gara.
 • -Poēsija un grafiskā māksla noved pie kopējās attistības.
 • -Jebkura no izteikmju formām var iedvesmot citus: mūsu mērķis ir viņu saliedēšana.
 • -Poēsijas un tēlotāj mākslas apvienība kopēji mudina jaunu bagātu un pabeigtu mākslas formu, kura var parādīties.
 • -Ši straume ir atvērta priekš māksliniekiem, rakstītājiem, kuri nāk no citām geogrāfiskām jomām un citām kulturālām nosliecēm.
 • -Šo mākslinieku un rakstītāju darbība var uzlabot saprašanu un radīt cienu pret citiem.
 • -Mēs gūstam labumu no sadarbības kas ieņem vietu mēdijos vai caur internetu.
 • -Jaunām tehnologijam ir privilēgija – apmaiņa ar kreatīvām idejām.
 • -Mēs gribam uzveikt apātiju, banalitati, paviršību, lai atbalstītu aktivitāti, iztēli, originalitāti un uzpēti.
 • -Attēlu un poēsijas virzība ir atvērta nakošajām attīstībām un saistībām ar citām
 • disciplīnām un citām mākslas formām.

Charters biedri:

AERONWY THOMAS, dzejnieks un rakstītājs.

GIANPIERO ACTIS, gleznotājs.

SILVANA GATTI, gleznotājs.

SANDRINA PIRAS, dzejnieks.

LIDIA CHIARELLI, koordinators.

Mākslas kritiķis: ENZO PAPA (Turin), MARY GORGI (Long Island, New York).

_________________________

Turkish

ALFA Teatro – TORINO
 9 Kasım 2007
GÖRÜNTÜ VE ŞİİR  
SANATSAL – EDEBİ HAREKET
Manifesto

1. KÜLTÜR – ŞİİR ve SANAT yoluyla – yeni nesillerin ruhsal gıdası olmalıdır.
2. Şiir ve figüratif sanat birarada, yepyeni yaratıcılık anlarının doğmasına yol açar.

3. Her ifade biçimi diğerlerine esin kaynağı olabilir: amacımız onların BÜTÜNLEŞMESİ’dir.
4. ŞİİR ve FİGURATİF SANATIN birbirinden güç alarak bütünleşmesinden YENİ, ZENGİN VE EKSİKSİZ BİR SANAT BİÇİMİ doğabilir.
5. Hareket, farklı coğrafi bölgelerden  ve kültürlerden gelen sanatçı ve yazarlara açıktır.
6. Bu sanatçı ve yazarların ETKİLEŞİMİ  karşılıklı anlayış ve saygıyı geliştirebilir.
7. GELENEKSEL MEDYA  veya INTERNET üzerinden gerçekleşebilecek bir işbirliğinden yanayız.
8. Yaratıcı fikir alışverişinde YENİ TEKNOLOJİLER tercih edilecektir.
9. Duygusuzluk, bayağılık ve sığlık ile  mücadele ederken, eylem, hayal gücü, özgünlük ve araştırma faaliyetlerini desteklemek istiyoruz.
10. GÖRÜNTÜ & ŞİİR hareketi gelişmelere, diğer disiplin ve sanat biçimleri ile bağlantılara açıktır.

Kurucu Üyeler:
AERONWY THOMAS, şair ve yazar
GIANPIERO ACTIS, ressam –  SILVANA GATTI, ressam
SANDRINA PIRAS, şair – LIDIA CHIARELLI, koordinatör
Sanat Eleştirmenleri: MARY GORGY, Long Island, NY; ENZO PAPA
Fotoğrafçılar: CESARE DELLAFIORE
Yönetici yapımcılar: LIDIA CHIARELLI