Immagine & poesia, Khế Iêm, Lidia Chiarelli

“THÊM MỘT NGÀY” by Lidia Chiarelli, Khế Iêm chuyển dịch

Hy vọng lớn đã mất Bạn không nghe thấy tiếng ồn

Sự đổ nát đã tới

Emily Dickinson

Thêm một bình minh của một ngày dài mãi khác.

Sự tĩnh lặng kỳ lạ như một màng mờ đục bao bọc thành phố.

Đôi khi những hình dạng phù du ra khỏi góc tối

vượt qua và biến mất

chìm sâu trong nỗi đơn độc đổi thay.

Chỉ những con chim nhạn những bậc thầy của bầu trời lặp lại trò chơi của chúng trong gió tháng Tư.

Hôm nay một lần nữa Tôi sẽ vào

mê cung ảo

nơi mất đi sự im lặng.

Hôm nay một lần nữa

Tôi sẽ lật – lần lượt – mỗi trang trống của thời gian khác biệt này.

Fine Art Photo by Lidia Chiarelli
Immagine & poesia, Khế Iêm, Lidia Chiarelli

“CHAIRS” poem by Khế Iêm (Vietnam), image by Lidia Chiarelli (Italy)

CHAIRS -

CHAIRS

Chairs not of the same colors,

chairs not used for sitting,

the words for chairs, not chairs; chairs

that can be touched, chairs that can

 

be called names, chairs that are

indeed chairs, that are not chairs;

chairs that can never be drawn,

chairs that can never speak, chairs

 

that can never be had,

because they are chairs that

never change their form, chairs that

can never be misplaced or

 

lost, chairs that are not present;

chairs, alas, that is what they

are indeed chairs, alas, not

of the same colors, chairs, alas

 

not used for sitting; chairs that

are not far away, chairs beyond

all things; chairs that are just

what they are chairs.

Khế Iêm

___________________

 

SEDIE

 

Sedie non degli stessi colori,

sedie non utilizzate per sedersi,

parole per sedie, non sedie; sedie

che possono essere toccate, sedie che possono

 

essere definite con nomi, sedie che sono

davvero sedie, che non sono sedie;

sedie che non possono mai essere disegnate,

sedie che non possono mai parlare, sedie

 

che non si potranno mai avere,

perché sono sedie che

non cambiano mai forma, sedie che

non possono mai essere fuori posto o

 

perse, sedie che non sono presenti;

sedie, ahimè, ecco cosa

sono in effetti le sedie, ahimè, non

degli stessi colori, sedie, ahimè

 

non utilizzate per sedersi; sedie che

non sono lontane, sedie oltre

tutte le cose; sedie che sono proprio

cosa sono le sedie.

Translated by LIDIA CHIARELLI

__________

Khế Iêm (Vietnam) Khế Iêm was born in 1946. Founder and editor in chief of Tạp Chí Thơ (Journal of Poetry from 1994 to 2004), Editor of online Journal for New Formalism Poetry Club, since 2004. He has published Hột Huyết (Blood Seed) play, 1972, Thanh Xuân (Youth) poetry, 1992, Dấu Quê (Traces of the Homeland), poetry, 1996, Thời của Quá khứ (A Time Past), stories, 1996, Vu Dieu Khong Van, essays, 2018.